โครงการ 5ส (Big Cleaning Day) ป้องกันโรคระบาด (COVID-19)

วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ดำเนินการจัดโครงการ 5 ส (Big Cleaning Day) ป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยบุคลากรช่วยกันทำกิจกรรม 5 ส คือ สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ในส่วนบริเวณการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19