ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทิดทูล EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กล่าวเปิดการประชุม คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป