การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป