ประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม
คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมในวาระพิจารณาเรื่องการปรับลดรายจ่ายเงินรายได้ปีงบประมาณ 2563 ตามมาตรการเฝ้าระวังทางการเงินภายใต้สถานการณ์ COVID -19 นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 และวาระต่างๆต่อไป