ประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมในวาระพิจารณากรอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 และวาระต่างๆต่อไป