ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับ-ส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี รับ-ส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง ผู้บริหารชุดใหม่
และร่วมขอบคุณ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช ผู้บริหารชุดเก่า โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานและร่วมเป็นพยานในพิธี รับ-ส่งมอบงานในครั้งนี้