คัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลนิสิตต้นแบบ (MSU for All)

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มงานกิจการนิสิตได้ดำเนินการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลนิสิตต้นแบบ (MSU for All) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินและคัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมในโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์คัดเลือกในครั้งนี้