ขอแสดงความยินดี นางสาวสุนิสา จุปะมะนัย ได้เข้ารับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
นางสาวสุนิสา จุปะมะนัย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นผู้ได้เข้ารับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.77 ประจำปีการศึกษา 2563 จากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2563 และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้