ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน กล่าวเปิดการประชุม คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆต่อไป