สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 (รอบ Portfolio) 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 (รอบ Portfolio) ตามโครงการ "เส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่"
โดยเป็นการจัดสอบในรูปแบบ Online เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์จำนวน 271 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 298 คน
บรรยากาศของการสอบสัมภาษณ์ดำเนินไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการสอบแบบ Online ตามวิถีใหม่ (New Normal) ได้เป็นอย่างดี