ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมโยธา มอบเงินเข้าสมทบในกองทุนสมาคมศิษย์เก่าฯ

นายนิติวัตร์ เตาะไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 3
ได้มอบเงินเข้าสมทบในกองทุนสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นจำนวนเงิน 3,208 บาท เมื่อครั้งที่มาบรรยายประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมโยธา ให้กับรุ่นน้องในสาขาฯ
วิชาสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ผ่านตัวแทนรับมอบคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชาญ โชติถนอม
โดยนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับมอบในวันที่ 22 มกราคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิตและบริการวิชาการ และสิบเอกอธิวัฒน์ อุดมก้านตง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตเป็นพยานในการรับมอบครั้งนี้