การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติครั้งที่ 10 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอบทความแบบบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ และเนื่องจากสภาวะระบาดของโรค COVID-19 สวสท. ได้มีมติเพิ่มรูปแบบการนำเสนอบทความแบบบรรยายในระบบ Online Conference เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทาง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.eeat.or.th/index.php/eeat-conference-footer/10th-international-conference?fbclid=IwAR393G4F-WXptQknBJm9CQmUM4Juo8J3DLwAQpeJJy34XcT7nj2cshinmL4
http://www.eeat.or.th/index.php/eeat-conference-footer/20th-national-environmental-conference?fbclid=IwAR3euekytnAOmCM_jJcwh3qfP1CN26A-uEmL6ohPYgn9xzSt4IxGKAO5X88