ร่วมพิธีแห่ต้นกัณฑ์หลอน งานประเพณีบุญผะเหวด 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงอาหารกลาง (เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมแห่ต้นกัณฑ์หลอนและร่วมฟังเทศน์ฉลองกัณฑ์มหาพน งานฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด แบบวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน