ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ และมีพิธีรับมอบรางวัล จากการประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสาขาแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล ?ชนะเลิศ? (Platinum Award) โดยการนำเสนอของ นายทรงศักดิ์ สุดหอม และ นายทวีศักดิ์ อยู่ดี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ อาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล