ประเพณีสงกรานต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ บริเวณลานพระพุทธรูปประจำคณะฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 คณะผู้บริหารกล่าวคำอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ให้กับบุคลากร ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะฯ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดในรูปแบบวิถีใหม่ ( New Normal) ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร่วมงานทุกคน