รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ครั้งที่ 1/2562
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย จำนวน 12 ทุน
โดยคณะฯจะสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าเดินทางในประเทศ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารแนบ คลิ๊ก