วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการชุดบันทึกการเรียนการสอนและแท็บแล็ต จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2562  
  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
  วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ปีงบประมาณ 2562  
  วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการชุดฝึกสถานีกดฝาชิ้นงาน จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2)  
  วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการชุดวอเคราะห์พลังงาน จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)  
 
  เพิ่มเติม..
 
   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงต่อเติมหลังคาลานกิจกรรมนิสิต วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 2 กันยายน 2562  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาลานกิจกรรมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารเลขที่ จ.001/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 13 ส.ค. 2562  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาลานกิจกรรมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารเลขที่ จ.001/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 13 ส.ค. 2562  
  ร่างขอบเขตของงานและการการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงต่อเติมหลังคาลานกิจกรรมนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน  
  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดบันทึกการเรียนการสอนและแท็บเล็ต จำนวน ๑ ชุด (คณะวิศวกรรมศาสตร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
  เพิ่มเติม..
 
 
 
Username  
Password  
   
 
     

งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Engineer MSU
E-mail : engineer@msu.ac.th