วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการชุดฝึกสถานีกดฝาชิ้นงาน จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2)  
  วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการชุดวอเคราะห์พลังงาน จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)  
  วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2)  
  วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการเครื่องวัดค่ามุมที่ผิวสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ 2562  
  วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (TOR) รายการชุดทดลองหุ่นยนต์เคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2562  
 
  เพิ่มเติม..
 
   
  ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่ามุมที่ผิวสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง  
  ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ซื้อชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 011/2562 ลว. 28 พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่3)  
  ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณบอกตำแหน่งจากดาวเทียม GNSS จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการทำปริญญานิพนธ์ จำนวน 7 รายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการทำปริญญานิพนธ์ จำนวน 10 รายการ  
 
  เพิ่มเติม..
 
 
 
Username  
Password  
   
 
     

งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Engineer MSU
E-mail : engineer@msu.ac.th