วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม EN-213 ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการสอบทานการประเมินบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พร้อมร่วมรับฟังผลการประเมินบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เบื้องต้น) ในวงรอบ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564