คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ที่ได้รับการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา ให้ติดอยู่ในรายชื่อ 2% แรกของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก หรือ World’s Top 2% Scientists
การจัดอันดับนี้จัดทำขึ้นในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2021 ซึ่งพิจารณาจากค่า Composite Score ที่คำนวณจากจำนวนผลงานวิจัยและจำนวนการได้รับการอ้างอิงในมิติต่าง ๆ จากทั่วโลก