วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ EN-111 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานกิจการนิสิต

ดำเนินการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2564

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินและคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้กระทำความดี

เป็นแบบอย่างของการประพฤติดีมีคุณธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์คัดเลือกในครั้งนี้

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, หน้าจอ, โทรทัศน์ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม