วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร และวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้าง จังหวัดลำปาง ทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช รศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน และ ผศ.ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา

ลงพื้นที่ร่วมส่งมอบเครื่องอบแห้งอินฟาเรดแบบถังหมุนโดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบ

นายอนวัช สัตตยบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. จังหวัด กล่าวต้อนรับ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้กล่าวรายงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร

หมู่ 4 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งนวัตกรรมเครื่องอบแห้งฯ ดังกล่าวถือเป็นความสำเร็จที่นักวิจัยไทยสามารถผลิตได้เอง โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำมามอบให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ กลางแจ้ง