คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2565 กรอกข้อมูลการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563 – 2564

ได้ที่ http://survey.msu.ac.th/v2.0/?