คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองรุชน์ ชีระโรจน์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ภูมิสะอาด
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฏล เสงี่ยมศักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล
กรรมการ
นางวิรายา ภมรสมิต
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุธิดา ชินโคตร
ผู้ช่วยเลขานุการ