ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล : keartisaks@hotmail.com เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3029
รองศาสตรตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร

อีเมล : bopit.b@msu.ac.th เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3088
รองศาสตรตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายแผนและกิจการนิสิต

อีเมล : sudsakorn.i@msu.ac.th เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3037
ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.นิดา ชัยมูล

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อีเมล : n.seelsaen@msu.ac.th เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3094
ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่

อีเมล : noppadol.s@msu.ac.th เบอร์โทร: 043-754316
ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายประกันคุณภาพ

อีเมล : songchai.w@msu.ac.th เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3090
อาจารย์ ดร.สุรชัย วงชารี

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อีเมล : เบอร์โทร: 043-754316
ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด
หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล : nattapol.p@msu.ac.th เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3016
นางวิรายา ภมรสมิต

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

อีเมล :viraya_P@hotmail.com เบอร์โทร: 043-754316 ต่อ 3058