ปรัชญา

สร้างสรรค์ยอดบัณฑิต สมนามสิทธิ์ “ตักสิลา”
งานวิจัยให้ก้าวหน้า ใส่ใจหาทรัพย์มนุษย์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําด้านวิศวกรรมในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีความรู้เป็นผู้ประกอบการ
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศที่นําไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

สมรรถนะหลัก