เอกสารดาวน์โหลด สำหรับนิสิต

เอกสาร word เอกสาร PDF
1.ใบปลดหนี้-64 1.ใบปลดหนี้-64
2.ใบสำรองที่นั่งโปรเจค1 2.ใบสำรองที่นั่งโปรเจค1
3.ใบสำรองที่นั่งโปรเจค2 3.ใบสำรองที่นั่งโปรเจค2
4.บันทึกขอออกหนังสือรับรอง 4.บันทึกขอออกหนังสือรับรอง
5.บันทึกข้อความเปล่า 5.บันทึกข้อความเปล่า
6.บันทึกขอสอบย้อนหลัง 6.บันทึกขอสอบย้อนหลัง
7.บันทึกขอเทียบเคียงรายวิชา 7.บันทึกขอเทียบเคียงรายวิชา
8.บันทึกแก้ไขผลการเรียนเป็น S-U 8.บันทึกแก้ไขผลการเรียนเป็น S-U
9.บันทึกขอค่าธรรมเนียมคืน 9.บันทึกขอค่าธรรมเนียมคืน
10.บันทึกขอเปลี่ยนชื่อเรื่องหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค 10.บันทึกขอเปลี่ยนชื่อเรื่องหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค
11.บันทึกขอเปิดรายวิชา 11.บันทึกขอเปิดรายวิชา
12.คำร้องสำรองที่นั่งคณะฯ 12.คำร้องสำรองที่นั่งคณะฯ