สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส                                                                 –

ชื่อภาษาไทย                                                     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                                                                             สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

             ชื่อภาษาอังกฤษ                                    Bachelor of Engineering Program in Environmental

                                                                            Engineering

  • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

              ภาษาไทย       (ชื่อเต็ม)                                      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

                                        (ชื่อย่อ)                                 วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

          ภาษาอังกฤษ    (ชื่อเต็ม)                                        Bachelor of Engineering

                                                                                      (Environmental Engineering)

                                      (ชื่อย่อ)                                      B.Eng. (Environmental Engineering)

         โครงสร้างหลักสูตร

หมวดรายวิชาข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2554 (หน่วยกิต)เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (หน่วยกิต)หลักสูตรที่เสนอ (หน่วยกิต)
โปรแกรมปกติโปรแกรม สหกิจศึกษา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าไม่ระบุ303030
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า10584114105
   2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า2121  21    
   2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานไม่น้อยกว่า842828
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า      วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า      วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า65 59 656 56
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่าไม่ระบุ666
4. หมวดวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาไม่ระบุไม่ระบุไม่นับหน่วยกิต9
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า105120150150

รายวิชา

                            (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    30  หน่วยกิต

           โดยที่นิสิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามกลุ่มวิชา

( ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ข )

      (2) หมวดวิชาเฉพาะ             (โปรแกรมปกติ 114 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษา 105 หน่วยกิต)

ก.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต

0201 106         คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1                     3(3-0-6)

                       Mathematics for Engineers 1

0201 107         คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2                     3(3-0-6)

                       Mathematics for Engineers 2

0201 108         คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3                     3(3-0-6)

                       Mathematics for Engineers 3

0202 100         เคมีทั่วไป                                                    3(3-0-6)

                       General Chemistry

0202 190         ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                    1(0-3-0)

                       General Chemistry Laboratory

0204 101         ฟิสิกส์ 1                                                        3(3-0-6)

                       Physics 1

0204 102         ฟิสิกส์ 2                                                       3(3-0-6)

                       Physics 2

0204 191         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                          1(0-3-0)

                       Physics Laboratory 1

0204 192         ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                                           1(0-3-0)

                       Physics Laboratory 2

ข.  กลุ่มวิชาพื้นฐาน    กำหนดให้เรียน 28 หน่วยกิต

0300 131การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์3(2-3-4)
 Computer Programming 
0300 191การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0)
 Engineering Workshop Practice 
0300 200สถิตศาสตร์              3(3-0-6)
 Statics 
0300 204การเขียนแบบกราฟฟิก   3(2-3-4)
 Graphic Drawing 
0300 264วัสดุวิศวกรรม3(3-0-6)
 Engineering Materials 
0301 212กำลังวัสดุ3(3-0-6)
 Strength of Materials 
0301 230การสำรวจ3(3-0-6)
 Surveying 
0301 320ชลศาสตร์3(3-0-6)
 Hydraulics 
0305 201ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
 Biology for Environmental Engineering 
0305 203เคมีของน้ำและน้ำเสียสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
 Chemistry of Water and Wastewater for Environmental Engineering 

ค.  กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน  (โปรแกรมปกติ 65 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษา 56 หน่วยกิต)

                  วิชาเอกบังคับ (โปรแกรมปกติ 59 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษา 56 หน่วยกิต)

0301 220อุทกวิทยา3(3-0-6) 
 Hydrology  
0301 231ปฏิบัติการสำรวจ1(0-3-0) 
 Surveying Laboratory  
0301 270วิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคารเบื้องต้น2(2-0-4) 
 Introduction to Electrical Engineering and Illumination in Buildings  
0301 316การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม3(3-0-6) 
 Reinforced Concrete Design for Environmental Engineering Infrastructure  
0301 321ปฏิบัติการชลศาสตร์1(0-3-0) 
 Hydraulics Laboratory  
0301 322วิศวกรรมชลศาสตร์3(3-0-6) 
 Hydraulic Engineering  
0301 360การจัดการทางวิศวกรรม3(3-0-6) 
 Engineering Management  
0305 200วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น2(2-0-4) 
 Introduction to Environmental Engineering  
0305 202ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1(0-3-0) 
 Biology for Environmental Engineering Laboratory  
0305 204ปฏิบัติการเคมีของน้ำและน้ำเสียสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1(0-3-0) 
 Water and Wastewater Chemistry for  
 Environmental Engineering Laboratory  
0305 230วิศวกรรมขยะมูลฝอย3(3-0-6) 
 Solid Waste Engineering  
0305 270คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม3(3-0-6) 
 Applied Mathematics for Environmental Engineers  
0305 300หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม3(3-0-6) 
 Environmental Engineering Unit Operations  
0305 301หน่วยกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม3(3-0-6) 
 Environmental Engineering Unit Processes  
0305 312วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ3(3-0-6) 
 Water Supply Engineering and Design  
0305 331เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย3(3-0-6) 
 Hazardous Waste Management and Technology  
0305 340ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ3(3-0-6) 
 Environmental Systems and Management  
0305 341การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น3(3-0-6) 
 Introduction to Environmental Impact Assessment  
0305 400วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ3(2-3-4) 
 Wastewater Engineering and Design  
0305 405สุขาภิบาลอาคาร3(3-0-6) 
 Building Sanitation  
0305 425วิศวกรรมความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม3(3-0-6) 
 Environmental Health and Safety Engineering 
0305 440การควบคุมมลพิษทางอากาศ3(3-0-6) 
 Air Pollution Control  
0305 497สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1(0-3-0)*
 Environmental Engineering Seminar  
0305 498โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 11(0-3-0)** 
 Environmental Engineering Project 1  
0305 499โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 22(0-6-0)** 
 Environmental Engineering Project 2  
      

หมายเหตุ  * ไม่นับหน่วยกิต ผลการเรียนเป็น S หรือ U

                ** ลงทะเบียนเรียนเฉพาะนิสิตโปรแกรมปกติ

       วิชาเอกเลือก (โปรแกรมปกติ 6 หน่วยกิต และโปรแกรมสหกิจศึกษาไม่บังคับ)

0301 210วัสดุก่อสร้าง3(3-0-6)
 Construction Materials 
0301 211ปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง1(0-3-0)
 Construction Materials Laboratory 
0301 350ปฐพีกลศาสตร์3(3-0-6)
 Soil Mechanics 
0301 351ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์1(0-3-0)
 Soil Mechanics Laboratory 
0301 424วิศวกรรมชลประทานและการระบาย3(3-0-6)
 Irrigation and Drainage Engineering 
0301 427อุทกวิทยาและน้ำท่าในชุมชนเมือง3(3-0-6)
 Urban Hydrology and Stormwater 
0301 428การจัดการทรัพยากรน้ำ  3(3-0-6)
 Water Resources Management 
0301 430ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
 Introduction to Geographic Information Systems   
0301 462การประมาณราคาและข้อกำหนดในงานก่อสร้าง3(3-0-6)
 Construction, Estimating and Specifications 
0305 453เทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม3(3-0-6)
 Clean Technology for Industry 
0305 454การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารเบื้องต้น3(3-0-6)
 Introduction to Indoor Air Quality Management 
0305 455น้ำใช้และการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม3(3-0-6)
 Industrial Water Supply and Wastewater Treatment 
0305 456วิศวกรรมการระบายน้ำเสียและน้ำฝน3(3-0-6)
 Wastewater and Rainstorm Drainage Engineering 
0305 457สุขาภิบาลของลำน้ำเบื้องต้น3(3-0-6)
 Introduction to Stream Sanitation 
0305 458การบริหารจัดการน้ำในชุมชนเมือง3(3-0-6)
 Urban Water Management 
0305 459การแก้ไขฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินที่ปนเปื้อนมลพิษเบื้องต้น3(3-0-6)
 Introduction to Remediation of Contaminated Groundwater and Soil 
0305 460หัวข้อเรื่องพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
 Special Topics in Environmental Engineering 
    

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่าน วิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(4)  หมวดวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา

     โปรแกรมปกติ กำหนดให้มีการฝึกงานในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 ในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ โดยลงทะเบียนแต่ไม่นับหน่วยกิต นิสิตต้องฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง หรือ 30 วันทำการ

                            วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  นิสิตต้องสอบผ่านกระบวนการฝึกงาน

 0305 399         การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                     3(0-240-0)*

                       Environmental Engineering Training                                                                                                             

                       วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  นิสิตต้องสอบผ่านกระบวนการฝึกงาน

                    โปรแกรมสหกิจศึกษา

              กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 โดยลงทะเบียนแต่ไม่นับหน่วยกิต

 0301 398   การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา                                    3(1-4-4) 

                   Cooperative Education Preparation

      กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 การประเมินผลเป็น A ถึง F

 0199 499   สหกิจศึกษา                                                                                9(0-40-0)

                  Cooperative Education