วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส                                                                              –

ภาษาไทย                                        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

ภาษาอังกฤษ                                  Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering

 

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)                           วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)

(ชื่อย่อ)                           วศ.บ. (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)

ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)                     Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)

(ชื่อย่อ)                           B.Eng. (Mechatronics Engineering)

 

มีโครงสร้างของหลักสูตรทั้งสอง แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรที่เสนอ
หมวดวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรม

เทียบเข้า*

โปรแกรม

สหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 30
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 84 114 114 105
กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 21 21 21
กลุ่มวิชาพื้นฐาน 13 13 13
กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน 80 80 71
             –    วิชาเอกบังคับ 74 74 71
             –     วิชาเอกเลือก 6 6 0
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6
หมวดวิชาฝึกงาน ไม่มี

หน่วยกิต

ไม่มี

หน่วยกิต

ไม่มี

หน่วยกิต

9
รวม 120-150 150 150 150

หมายเหตุ หลักสูตรระบบเทียบเข้า*     มีรายวิชาเทียบโอนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต แสดงไว้ในหมายเหตุ ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา

 รายวิชา

                             (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                30  หน่วยกิต

รายละเอียดในเอกสารแนบ ข

                             (2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

สำหรับโปรแกรมปกติ                                                      ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา                                            ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา                          กำหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต

0201 106 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1

Mathematics for Engineers 1

3(3-0-6)
0201 107 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 2

Mathematics for Engineers 2

3(3-0-6)
0201 108 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 3

Mathematics for Engineers 3

3(3-0-6)
0202 100 เคมีทั่วไป

General Chemistry

3(3-0-6)
0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General Chemistry Laboratory

1(0-3-0)
0204 101 ฟิสิกส์ 1

Physics 1

3(3-0-6)
0204 102

 

0204191

ฟิสิกส์ 2

Physics 2

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

Physics Laboratory 1

3(3-0-6)

 

1(0-3-0)

0204 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

Physics Laboratory 2

1(0-3-0)

 

                             2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา                     กำหนดให้เรียน 13 หน่วยกิต

0300 131 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer Programming

3(2-3-4)
0300 191 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม

Engineering Workshop Practice

1(0-3-0)
0300 200 สถิตศาสตร์

Statics

3(3-0-6)
0300 204 การเขียนแบบกราฟฟิก

Graphic Drawing

3(2-3-4)
0300 264 วัสดุวิศวกรรม

Engineering Materials

3(3-0-6)

 

2.3 กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้าน

                               สำหรับโปรแกรมปกติ                              กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต

                              สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา                  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

                               2.3.1 วิชาเอกบังคับ  

                                           สำหรับโปรแกรมปกติ                  กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต

                                           สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา      กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

0300 274 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม

Engineering Materials Laboratory

1(0-3-0)
0302 417 กระบวนการและระบบการผลิต

Manufacturing Processes and Systems

3(3-0-6)
0303 281 พลศาสตร์

Dynamics

3(3-0-6)
0303 301 กลศาสตร์เครื่องจักรกล

Mechanics of Machinery

3(3-0-6)
0303 302 การออกแบบเครื่องจักรกล 1

Machine Design 1

3(3-0-6)
0303 381 กลศาสตร์วัสดุ

Mechanics of Materials

3(3-0-6)
0303 461 การควบคุมอัตโนมัติ

Automatic Control

3(3-0-6)
0306 201 คณิตศาสตร์ขั้นสูง

Advanced mathematics

3(3-0-6)
0306 202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Computer programming for Mechatronics Engineering

3(2-3-4)
0306 203 วงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

Electric Circuits and Electrical Devices

3(3-0-6)
0306 204 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

Electric Circuit and Electrical Device Laboratory

1(0-3-0)
0306 205 พื้นฐานวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Basic Electronic Circuits and Devices

3(3-0-6)
0306 206 วิธีคำนวณเชิงตัวเลขและการประยุกต์ใช้งาน

Numerical Methods and Applications

3(3-0-6)
0306 302 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ

Digital Circuits and Logic Design

3(3-0-6)
0306 303 เซนเซอร์และการปรับสภาพสัญญาณ

Sensors and Signal Conditioning

3(3-0-6)
0306 304 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และระบบฝังตัว

Microprocessor and Embedded Systems

3(3-0-6)
0306 305 แนะนำหุ่นยนต์เบื้องต้น

Introduction to Robotics

3(3-0-6)
0306 306 ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซี

Artificial Neural Network and Fuzzy Theory

3(3-0-6)
0306 307 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์  1

Mechatronics Laboratory  1

1(0-3-0)
0306 308 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์  2

Mechatronics Laboratory  2

1(0-3-0)
0306 309 ปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์  3

Mechatronics Laboratory  3

1(0-3-0)
0306 310 เครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical Machines

3(3-0-6)
0306 311 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

Electrical Machine Laboratory

1(0-3-0)
0306 312 สัญญาณและระบบ

Signals and Systems

3(3-0-6)
*0306 401 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1

Mechatronics Engineering Project 1

1(0-3-0)
*0306 402 โครงงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 2

Mechatronics Engineering Project 2

2(0-6-0)
0306 403 ระบบการกระตุ้น

Actuation Systems

3(3-0-6)
0306 404 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

Mechatronics Engineering Design

2(2-2-2)
0306 405 การประมวลผลภาพดิจิทัล

Digital Image Processing

3(3-0-6)
0306 406 เทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ

Automation Technology

3(3-0-6)

หมายเหตุ         *ลงทะเบียนเรียนเฉพาะนิสิตโปรแกรมปกติ

 

                               2.3.2  วิชาเอกเลือก

                                       สำหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากรายวิชา ต่อไปนี้

สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา               ไม่มี

0300 132 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

Web Programming

3(3-0-6)
0300 363 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Engineering Economy

3(3-0-6)
0302 220 สถิติสำหรับวิศวกร

Statistic for Engineers

3(3-0-6)
0302 313 คอมพิวตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ

Computer Aided Drafting and Design

3(3-0-6)
0302 320 การควบคุมคุณภาพ

Quality Control

3(3-0-6)
0302 410 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต

Computer Aided Manufacturing

3(2-3-4)
0302 415 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเครื่องมือและหัวจับ

Computer Aided Tool and Fixture Design

3(3-0-6)
0302 426 วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

Industrial Safety Engineering

  3(3-0-6)
0303 303 วิศวกรรมยานยนต์

Automotive Engineering

3(3-0-6)
0303 305 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ในการออกแบบเชิงกล

Finite Element Analysis in Mechanical Design

3(3-0-6)
0303 308 การสั่นสะเทือนเชิงกล

Mechanical Vibration

3(3-0-6)
0303 382 กลศาสตร์ของไหล

Fluid Mechanics

3(3-0-6)
0303 401 การออกแบบเครื่องจักรกล 2

Machine Design 2

3(3-0-6)
0303 404 การออกแบบระบบท่อในอุตสาหกรรม

Industrial Piping System Design

3(3-0-6)
0303 405 ทฤษฎีของเครื่องจักรกลเกษตร

Theory of Agricultural Machines

3(3-0-6)
0303 423 เครื่องจักรกลของไหล

Fluid Machinery

  3(3-0-6)
0303 444 ทรัพยากรพลังงานทางเลือก

Alternative Energy Resources

3(3-0-6)
0306 408 การประมวลสัญญาณดิจิทัล

Digital Signal Processing

  3(3-0-6)
0306 409 การควบคุมดิจิทัล

Digital Control

3(3-0-6)
0306 410 การควบคุมปริภูมิสถานะ

State-Space Control

3(3-0-6)
0306 411 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

Data Structures and Algorithms

3(3-0-6)
0306 412 วิศวกรรมซอฟตแวร์

Software Engineering

  3(3-0-6)
0306 413 ปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence

3(3-0-6)
0306 414 ระบบแบบกระจาย

Distributed Systems

3(3-0-6)
0306 415 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Data Communications and Computer Networks

3(3-0-6)
0306 416 ประเด็นกฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสนเทศศาสตร์

Legal and Ethical Issues in Informatics Profession

 

3(3-0-6)
0306 417 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

Autonomous Mobile Robots

3(3-0-6)
0306 418 วิศวกรรมควบคุมขั้นสูง

Advanced Control Engineering

3(3-0-6)
0306 419 การควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได้และการสื่อสารในระบบโรงงาน

Programmable Logic Control and Factory Communication

3(3-0-6)

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย มหาสารคาม

                 (4)  หมวดวิชาฝึกงาน

                       สำหรับโปรแกรมปกติ กำหนดให้มีการฝึกงานในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 ในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ โดยลงทะเบียนเรียน  3 หน่วยกิต

 

0306 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (Audit) *

Mechatronics Engineering Training

3(0-240-0)

หมายเหตุ *เป็นรายวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต มีผลการเรียนเป็น S/U

 

                       สำหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา    

– กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 โดยลงทะเบียนเรียน  3 หน่วยกิต

แบบไม่นับหน่วยกิต

0300 319 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา

Cooperative Education Preparation

3(1-4-4)

– กำหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนสำหรับสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของ ปีการศึกษาที่ 4

 

0199 499 สหกิจศึกษา

Cooperative Education

9(0-40-0)

 

หมายเหตุ การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น  A ถึง F