ชื่อ – นามสกุล :  รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ เเข็งเเรง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งบริหาร :  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

อีเมล์ : anongrit.k@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091
ชื่อ – นามสกุล :
 ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งบริหาร :  รองคณบดีฝ่ายแผ่นและพัฒนาบุคลากร

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Electrical Engineering)   

อีเมล์ : niwat.a@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3008
ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

อีเมล์ :  juckamas.l@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3093
ชื่อ – นามสกุล : 
ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : : Ph.D.(Environmental Engineering)

อีเมล์ : n.seelsaen@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321-40 ต่อ 3093

ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์ ( คณบดี ) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Doctor of Philosophy สาขา Regional and Rural Development Planing (สำเร็จการศึกษา 18 ธค 2552) Asian Institute of Technology (AIT)

อีเมล : -

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754369 ต่อ 4734

ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : D.ENG (Mechanical Engineering)

อีเมล์ :  teerapat.c@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3083

เวปไซต์ : http://www.esan-htdr.com/teerapatชื่อ – นามสกุล :
 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด วิศวกรรมไฟฟ้า   

อีเมล์ : wor_nui@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  043-754321 - 40 ต่อ 3068

 

ชื่อ – นามสกุล : รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : D.Eng.Design and manufacturing engineering

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3026
 ชื่อ – นามสกุล : 
อ.ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

อีเมล์ : noppadol@engineer.msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3083 ชื่อ – นามสกุล : 
ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล

ตำแหน่ง : กรรมการ

ตำแหน่งวิชาการ : ศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Mechanical Engineering)

อีเมล์ : pradit@eng.cmu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 053 94 4146 Ext 911 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU