ชื่อ – นามสกุล :  รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ เเข็งเเรง

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งบริหาร :  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

อีเมล์ : anongrit.k@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091
ชื่อ – นามสกุล :
 ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งบริหาร :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Electrical Engineering)   

อีเมล์ : niwat.a@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3008
ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

อีเมล์ :  juckamas.l@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3093


ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : D.ENG (Mechanical Engineering)

อีเมล์ :  teerapat.c@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3083

เวปไซต์ : http://www.esan-htdr.com/teerapatชื่อ – นามสกุล :
 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด วิศวกรรมไฟฟ้า   

อีเมล์ : wor_nui@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  043-754321 - 40 ต่อ 3068

 

ชื่อ – นามสกุล : รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งวิชาการ : รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : D.Eng.Design and manufacturing engineering

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3026


ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

อีเมล : raungrut@engineer.msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3018 ชื่อ – นามสกุล : 
ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

ตำแหน่ง :  กรรมการ

ตำแหน่งวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Mechatronics Computer Science)

อีเมล์ :  kiattisin_k@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321-40 ต่อ 3061 ชื่อ – นามสกุล : 
ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล

ตำแหน่ง : กรรมการ

ตำแหน่งวิชาการ :  ศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ปร.ด.ชีววิทยา

อีเมล์ : pairot.p@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  ชื่อ – นามสกุล : 
ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล

ตำแหน่ง :  กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : : Ph.D.(Environmental Engineering)

อีเมล์ : n.seelsaen@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321-40 ต่อ 3093

ชื่อ – นามสกุล : นางวิรายา ภมรสมิต

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

อีเมล :  viraya_P@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3058  ชื่อ – นามสกุล : 
นางสาวสุธิดา ชินโคตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ปวช.(บัญชี)

อีเมล์ : opo_pay@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3012

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์
 
update : 23/08/18

http://engineer.msu.ac.th/article/

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU