- ปฏิทินการศึกษา ปี 2559 (ฉบับย่อ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
- ตารางการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ2559
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรูปเล่มโครงงานทางวิศวกรรม 2
- คู่มือการเขียนเล่มโครงร่าง-ปริญญานิพนธ์
- แบบฟอร์มคำร้องระดับปริญญาตรี
- ประกาศเพื่อปฏิบัติตาม
- แบบฟอร์มฝึกงาน 2560
- แผนการดำเนินงานการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2560
 
 
แนวปฏิบัติที่นิสิตควรทราบ
 
- ตารางการประชุมกรรมการบัณฑิตฯ ประจำปี 2559
- ตารางประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
- คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา - คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
- คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต - คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ(กรณีพิเศษ)
- คำร้องของดเรียนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ - คำร้องขอเรียนรายวิชาซ้ำหรือเรียนรายวิชาอื่น
แทนวิชาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าB
- คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน - คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน หรือเรียนต่ำกว่าในระเบียบฯ
- คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน  - คำร้องขอลงทะเบียนThesis(เพิ่ม)
- คำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน - คำร้องขอลงทะเบียนเป็นAudit
- คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน - คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ
- คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันอื่น - คำร้องขอลาพักการเรียน
- คำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา - คำร้องขอลาออก 
- คำร้องขอหนังสือรับรองขยายเวลาศึกษาต่อ - คำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษากรณี
อยู่ระหว่างทำThesis
- ใบมอบฉันทะ - ขอเปลี่ยนแปลงระบบเกรดจาก GD เป็น SU 
- ขอคืนผลการลงทะเบียน - ขอถอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์กรณีลงเกิน
ในการลงทะเบียนครั้งแรก
   

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU