- ปฏิทินการศึกษา
-ปฏิทินโครงงานทางวิศวกรรม
- ตารางการประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ
- แบบฟอร์มคำร้องระดับปริญญาตรี
- ประกาศเพื่อปฏิบัติตาม
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำรูปแบบโครงงานทางวิศวกรรม
-คู่มือการเขียนเล่มโครงงานทางวิศวกรรม 1-2

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU