ชื่อ – นามสกุล :  รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ เเข็งเเรง

ตำแหน่งบริหาร :  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

อีเมล์ : anongrit.k@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091

ชื่อ – นามสกุล : 
ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : : Ph.D.(Environmental Engineering)

อีเมล์ : n.seelsaen@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321-40 ต่อ 3093


ชื่อ – นามสกุล :
 ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

ตำแหน่งบริหาร :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Electrical Engineering)   

อีเมล์ : niwat.a@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3004
ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

อีเมล์ :  juckamas.l@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3008
ชื่อ – นามสกุล : 
ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์

ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต

วุฒิการศึกษาสูงสุด : : ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

อีเมล์ : @msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321-40 ต่อ

ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ ชมภูคำ

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : D.ENG (Mechanical Engineering)

อีเมล์ :  teerapat.c@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3083

เวปไซต์ : http://www.esan-htdr.com/teerapatชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด

ตำแหน่งบริหาร : ผุ้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)

อีเมล : 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ

ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.(Food Science and Technology)

อีเมล์ :  lamul.w@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3086ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

อีเมล์ :  yangyuen@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3093ชื่อ – นามสกุล :  นางวิรายา ภมรสมิต

ตำแหน่งบริหาร :  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

อีเมล์ :   viraya_P@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3058

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU