ข้อมูลบริการหน่วยงาน

 

 
 

1. ให้บริการวิชาการในด้าน การทดสอบแรงดึงเหล็ก การทดสอบกำลังอัดคอนกรีต การทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม และการทดสอบน้ำ ให้แก่หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน

2. ออกพื้นที่ให้คำปรึกษาและความรู้แก่หน่วยงานที่มีงานบริการวิชาการ สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยและคณะในแง่ให้บริการสังคม

3. เพิ่มเติมและแก้ไขอัตราค่าบริการเกี่ยวกับการทดสอบ ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามสากล

4. เข้าอบรมและศึกษาดูงานบริการวิชาการ นำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการและระบบ บริหารงานบริการวิชาการ ให้เป็นที่ยอม รับในส่วนภูมิภาค เพื่อให้บริการวิชาการได้อย่างเป็นสากล

 

อัตราค่าบริการ โครงการวิชาการ


อัตราค่าบริการ
download button

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU