หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวภาพ

 ชื่่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมชีวภาพ)

                   : วศ.บ (วิศวกรรมชีวภาพ)
      หลักการและเหตุผล

              ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาจากภาคการเกษตรไปเป็นเกษตรแบบผสมผสานกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพดิน การจัดการแหล่งน้ำให้พอเพียง การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร และยังเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างไรก็ดีศาสตร์ในการพัฒนาดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ผสมผสานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เพียงพอ

              ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพขึ้น เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ออกแบบระบบและกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา เช่น ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ด้วยความพร้อมของบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันที่เชี่ยวชาญงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมอาหาร

              ดังนั้นในเบื้องต้นทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ โดยเน้นทางด้านวิศวกรรมอาหาร เพื่อให้วิศวกรสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจหลักการพื้นฐานในลักษณะผสมผสานระหว่างวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์การอาหารไปพัฒนาควบคุมกระบวนการผลิตและปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารได้ โดยในอนาคตทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มีนโยบายที่จะทำการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ โดยเน้นทางด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบชีวภาพ เช่น วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น

 

      ปรัชญา

            บัณฑิตผู้ซึ่งมีความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมชีวภาพ ที่มีคุณลักษณะและความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้

       1 . มีความรู้ ความสามารถในส่วนการควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์คุณภาพ ตลอดจนวิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตอาหารได้

       2. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น

 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU