หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 ชื่่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

                   : วศ.บ (วิศวกรรมโยธา)
      หลักการและเหตุผล

              วิศวกรรมโยธา เป็นวิศวกรรมควบคุมสาขาหนึ่ง มีองค์กรทางวิชาชีพและกฎหมายควบคุมมาตราฐาน เพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน ชีวิต และทรัพย์สินของสาธารณชน โดยสาขาวิศวกรรมโยธา
เป็นสาขาวิทศาสตร์ประยุกต์ ที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในปัจจัยสี่พื้นฐานของมนุษย์คือ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย และรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกัน บรรเทาภัยธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทั่วไปของประชาชน จึงมีความเชื่อว่า สาขาวิศวกรรมโยธา
ยังคงเป้นวิขาชีพสาขาหนึ่ง ที่ยังเป็นที่ต้องการของประเทศ (อาจร่วมถึงต่างประเทศด้วย) นับวันที่พลเมืองจะเพิ่มขึ้น สังคมยังมีการขยายตัว ยังมีการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจ กับประเทศต่างๆ โยเฉพาะในภูมิภาคนี้ ความต้องการบุคลากรทางวิศวกรรมโยธา ก็จะยังคงมีอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไป

 

      ปรัชญา

            มุ่งให้ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับมาตราฐานวิชาการ และวิชาชีพตามข้อบังคับสภาวิศวกร โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีความรอบรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมมีความสามารถในการวิเคราะห์และ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1. มีความรู้ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพในทางด้านวิศวกรรมโยธา

       2. มีทักษะ และความพร้อมในการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง

       3. มีความใฝ่รู้และมีความคิดสร้างสรรค์

       4. มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีจริยธรรมในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU