หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 ชื่่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

                   : วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
      หลักการและเหตุผล

              พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและงานวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาต่างๆ เพื่อศึกษาออกแบบ ประดิษฐ์ วิเคราะห์ วิจัย และวางแผนงาน งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมไทย

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจในด้านวิชาการดังกล่าว ดังนั้นจึงได้ดำเนินการเปิดสอนระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในแขนงต่างๆ ได้แก่ ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุมและการวัด ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุสาหกรรมและความต้องการวิศวกรไฟฟ้า

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดหลัดสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษา และมีเนื้อหารายวิชาครอบคลุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) พ.ศ. 2505 รวมทั้งระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยรายวิชาและเนื้อหารายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงจัดทำหลักสูตรวิสวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและมีเนื้อหารายวิชาเป็นไปตามระเบียบของสภาวิศวกร

 

      ปรัชญา

            มุ่งเน้นการผลิตบัณฑฺตให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านไฟฟ้า ที่มีคุณลักษณะและความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้

       1 .มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาการ และการสื่อสาร

       2. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและประยุกต์ใช้ความรู้

       3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรในวิชาชีพ

 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU