หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 ชื่่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

                   : วศ.บ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
      หลักการและเหตุผล

              ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนเมืองและเขตอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นผลที่เกิดจากการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว และขาดการวางแผนที่ดี ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ได้แก่ปัญหาการจัดการขยะของชุมชนซึ่งมีปริมาณมากขึ้นเกินกว่ากำลังหรือความสามารถของชุมชนจะจัดการได้ปัญหาน้ำเสียเนื่องจากบางพื้นที่ไม่มีระบบบำบัดหรือระบบบำบัดไม่ได้มาตราฐานพอ คุณภาพน้ำใช้ที่ไม่ได้มาตราฐาน ปัญหามลพิษทางอากาสที่ทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากผลของอุสาหกรรม และการจราจร รวมถึงปัญหามลพิษอากาศภายในอาคารและที่พักอาศัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยโดยตรง การศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจึงเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ วางแผน แก้ไข และจัดการปัญหาเหล่านี้ ดังนั้นจึงมีความต้องการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่เพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลจากการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาประเทศ

 

      ปรัชญา

            ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฎิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1 .มีความรู้ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพในทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

       2. มีทักษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง

       3.  มีความใฝ่รู้ และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

       4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ

 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU