หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต

 ชื่่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมการผลิต)

                   : วศ.บ (วิศวกรรมการผลิต)
      หลักการและเหตุผล

              การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมการผลิต ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 2 นับตั้งแต่มีการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2542 ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่างๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าทำงานและมีความสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี ทางด้านวิศวกรรมการผลิตในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหลักสูตรเน้นในด้านกระบวนการผลิต เครื่องมือกล วัสดุศาสตร์ รวมถึงการบริหารและการจัดการทางวิศวกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศ

 

      ปรัชญา

            มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการจัดการทางวิศวกรรมการผลิต

 

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1 .มีความรู้และความสามารถในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมการผลิต

       2. มีทักษะและความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโลโนยีทางด้านวิศวกรรมการผลิตในระดับ
สูง

       3. มีความใฝ่รู้และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิศวกรรมการผลิตและมีความสามารถ ในการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติวิจัยและการบริการสังคม

       4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ

 
 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU