หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 ชื่่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)

                   : วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล)
      หลักการและเหตุผล

              การปรังปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มุ่งในสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ พัฒนาเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่างๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของหน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ อีกทั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำหนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนโยบายทางวิชาการของมหาวิทหาลัยมหาสารคาม

 

      ปรัชญา

            เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นความต้องการของประเทศในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งจัดการให้บัณฑิตมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางทางวิศวกรรม เครื่องกล สามารถปฏิบัติงานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรมและบริการ สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1 .เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ สนองต่อความต้องการของตลาด โดยใช้วิชาความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

       2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่วิชาชีพวิศวกรรมให้นำไปปฏิบัติและบริการสังคมให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการในที่สุด

       3.  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นกำลังสำคัญในการนำความรู้ไปพัฒนาในประเทศ

 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU