หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาหรอนิกส์

 ชื่่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)

                   : วศ.บ (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)
      หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตมีการแข่งขันที่ข่อนข้างสูง และมีแนวโน้มที่จะนำเอาเทโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ในการควบคุบเครื่องจักรกลไฟฟ้าต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิต ปรับสภาพการผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด รวมทั้งลดและกำจัดมลภาวะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม บุคลากรที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในอุสาหกรรมการ ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเหล่านี้ จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหลายด้านประกอบกัน

              กล่าวคือจะต้องมีความรู้ความชำนาญทางด้านจักรกล ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการควบคุบอัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรที่มีความสามารถดังกล่าวยังมีน้อยมาก ไม่สามารถรองรับต่อความต้องการอุตสาหกรรมในประเทศได้ ซึ่งจากสถิติของกระทรวงอุตสาหกรรมว่ามีจำนวนโรงงานภายในประเทศประมาณ 100,000 โรง และเพิ่มขึ้นอีกปีละประมาณ 1,000 โรง ในจำนวนนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตที่สูงอยู่ 10%  ซึ่งทำให้คาดว่ามีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้อยู่ประมาร 600 คนต่อปี และถ้าสถานการณ์ยังเป็นอยา่งนี้อยู่อีกต่อไป ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า จะทำให้เกิดภาวะวิกฤติของกำลังบุคลากรในส่วนนี้ขึ้น ยังผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

              ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ที่จะต้องเร่งผลิตบุคลากรทางด้านนี้ออกมา ให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันเทคโนโลยี ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งส่วนใหญ่ของโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงมีความจำเป็นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเขตในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะต้องส่งเสริงผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการวิจัยวิศวกรรมเครื่องกลสาขาเมคาทรอนิกส์ เพื่อผลิตบัณฑิที่มีคุณภาพไปพัฒนางานอุสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป

 

      ปรัชญา

            มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างลึกซึ้งทางวิศวกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมอัตโนมัติ และคอมพิวเตอร์

 

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเมคาทรอนิกส์ ที่มีคุณลักษณะและความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้

       1 .มีความรู้ความสามารถออกไปรองรับเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยในปัจจุบันและอนาคต ทำให้สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศอื่น

       2. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นำไปปฏิบัติและบริการสังคมให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

       3.  มีคุณธรรมจริยธรรมและรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้านวิศวกรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถใช้เหตุผลในการพิจารณาและร่วมปฏิบัติงานกับบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อออกไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพทางสังคมต่อไป

 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU