คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 7 สาขา ได้แก่
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU