ชื่อ – นามสกุล : 
ผศ.ดร.ละมุล วิเศษ

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประธานหลักสูตร)

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.(Food Science and Technology)

อีเมล์ : lamul.w@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3086

ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(เทคโนโลยีอุณหภาพ)

อีเมล์ : songchai@engineer.msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3090

ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(เทคโนโลยีอุณหภาพ) 

อีเมล์ : jindaporn@engineer.msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3082ชื่อ – นามสกุล :ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)

อีเมล์ : nattapol.p@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3016

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล :ผศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

อีเมล์ : juckamas.l@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3093

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU