ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ชัยชาญ โชติถนอม

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประธานหลักสูตร)

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3080


ชื่อ – นามสกุล :
 ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.Civil and Environmental Engineering

อีเมล์ : k.chaimoon@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40  ต่อ 3074

 

ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

อีเมล์ : sahalaph.h@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3084


ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

อีเมล์ : raungrut@engineer.msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3081ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.อลงกรณ์ ละม่อม

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

อีเมล์ : alongkorn_lamom@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3042 

 

ชื่อ – นามสกุล :ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

อีเมล์ : natthawit.j@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3079

 


 


ชื่อ – นามสกุล : 
ผศ.ดร. นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

อีเมล์ : noppadol@engineer.msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3083

ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร. รัตนา หอมวิเชียร

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.วิศวกรรมโยธา

อีเมล : rathom@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754316 ต่อ 3024

 ชื่อ – นามสกุล :อ.นบปนม แก้วหานาม

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (Geotechnical Engineering)

  อีเมล์ : napanom.k@msu.ac.th

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3084

 ชื่อ – นามสกุล :อ.ณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (Geotechnical Engineering)

  อีเมล์ : -

  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3084

update : 15/08/16

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU