หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 ชื่่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

                   : ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
      หลักการและเหตุผล

              ปัจจุบันเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในขณะที่องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยที่ใช้สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เราต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ ประกอบกับนักวิจัยขั้นสูงที่จะสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในประเทศมีจำนวนจำกัด ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และเล็งเห็นประโยชน์ในการขยายการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปอนาคต

 

      ปรัชญา

            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีทักษะด้านงานวิจัยในระดับสากลและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบุคลากรระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

       1. มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ ระดับสูง

       2. มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

       3. มีความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านโปรแกรมการศึกษาด้วยโครงการวิจัยที่ดี มีทิศทางที่ชัดเจน

       4. มีความสามารถในการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ใหม่ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่เป็นประโยชน์แก่การแก้ปัญหาของประเทศ

       5. สามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศผ่านงานวิจัย

 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU