หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 ชื่่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

                   : ปร.ด.(วิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
      หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันประเทศไทยมีอาจารย์และนักวิจัยระดับปริญญาเอกในจำนวนที่จำกัดไม่เพียงพอที่จะรองรับอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ ประกกอบกับมีโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนการผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก อาทิ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ของสำหนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและเล็งเห็นประโยชน์ในการขยายการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาเครื่องกล เพื่อเป็นกลไกลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 

      ปรัชญา

            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีทักษะด้านงานวิจัยในระดับสากลและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานา ชาติ เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งผลิตบุคลากรระดับดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

       1 .มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ ระดับสูง

       2. มีความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านโปรแกรมการศึกษาด้วย โครงการวิจัยที่ดี มีทิศทาง ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

       3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนางานด้านวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศผ่านงานวิจัย

       4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร

 

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU