แบบฟอร์มเอกสาร
  - ตัวอย่างภาระงาน
  - เอกสารแบบฟอร์มสรุปโครงการ
  - เอกสารการรายงานผลการเดินทางไปราชการฯ
  - คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  - คำสั่ง
  - ประกาศ
  - หนังสือประทับตรา
  - บันทึกภายนอก (หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)
  - บันทึกข้อความภายในมหาวิทยาลัย
  - แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาตนเอง
  - แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2558
  - หนังสือยืนยันการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  - แบบฟอร์มโครงการตัวไหม่ PDCA
  - แบบฟอร์มการเขียนโครงตัวใหม่CAPD
  - work program แนบตัวโครงการขออนุมัติ km
  - ไฟล์เอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปี 2561

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU