ชื่อ – นามสกุล : อ.ดร.นวรัตน์ พิลาแดง

ตำแหน่งทางวิชาการ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประธานหลักสูตร)

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

อีเมล์ : nawarat.p@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3088
ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D (Electrical and Electronic Engineering)

อีเมล์ : chonlatee.p@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :  0956623633

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3071
ชื่อ – นามสกุล : รศ.ดร.อภินันท์ อุรโสภณ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร)  

อีเมล์ : aurasopon@yahoo.com 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3075

 

ชื่อ – นามสกุล :
 รศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด (วิศวกรรมไฟฟ้า)   

อีเมล์ : wor_nui@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  043-754321 - 40 ต่อ 3068

 

ชื่อ – นามสกุล :
ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Electrical Engineering)   

อีเมล์ : niwat.a@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3060
ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

อีเมล์ : nattawoot.s@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3063

 
ชื่อ – นามสกุล :อ.ดร. ชัยยงค์ เสริมผล 

วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

อีเมล์ : chaiyong.s@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 

 

 

ชื่อ – นามสกุล :อ.ทวีศักดิ์ ทองแสน

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)

อีเมล์ : taweesak.t@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -
ชื่อ – นามสกุล : อ.อดิศร นวลอ่อน

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อีเมล์ : Adisorn_bigpig@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  

 
update : 15/08/16

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU