ชื่อ – นามสกุล : 
ผศ.ดร.นิดา ชัยมูล

ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประธานหลักสูตร)

วุฒิการศึกษาสูงสุด : : Ph.D.(Environmental Engineering)

อีเมล์ : n.seelsaen@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321-40 ต่อ 3071

ชื่อ – นามสกุล : รศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ เเข็งเเรง

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) 

อีเมล์ : anongrit@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3091ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.(Environmental Engineering)

อีเมล์ : petchpengchai@zoho.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3062ชื่อ – นามสกุล : รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.(Environmental Engineering)

อีเมล์ : maneerat.o@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3025

ชื่อ – นามสกุล : อ.ศตวรรษ ทวงชน

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.(สิ่งแวดล้อม)  

อีเมล์ :  sattawat.th@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :

ชื่อ – นามสกุล : อ.ดร.วจัสกร กาญจนะ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.(Urban Engineering)  

อีเมล์ :   wajussakorn.k@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

 


Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU