ชื่อ – นามสกุล : อ.ดร.วจัสกร กาญจนะ

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.(Urban Engineering)  

อีเมล์ :   wajussakorn.k@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU