หนังสือทั้งหมด

สถานะหนังสือจะแบ่งออกเป็น 3 สี ด้วยกัน
1. สีส้ม : อยู่ในระหว่างดำเนินการ 2. สีเขียว : เส็จสิ้นขบวนการ 3. สีแดง : รอการตรวจสอบ
**ถ้าสถานะช่องสุดท้ายขึ้นเป็น สีเขียว สามารถมาติดต่อรับของได้เลย
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ เลขาฝ่ายอำนวยการ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พัสดุ หัวหน้าสำนักงานเลขา เลขาคณบดี พัสดุดำเนินการ เสร็จ
1  ิb007/60  ขออนุญาตเบิกจ่ายงลประมาณประจำรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  อ.ดร.นเรส มีโศ (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   31 ส.ค. 60      
2  ิb006/60  ขออนุญาติปรับปรุงชุดทดสอบการหาอัตราทดสอบของชุดถ่ายทอดกำลัง  ผศ.ดร.สุพรรณ (อาภาภรณ์ผู้รับเเรื่อง)   31 ส.ค. 60      
3  b005/60  ขออนุญาติเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำความสะอาดชุดทดสอบการทำงานของหม้อต้มน้ำ  ธวัช กองสี (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   31 ส.ค. 60      
4  b004/60  เครื่องปรับอากาศ (อาจารย์จินดาพร ผู้เเจ้ง)  นายสุระทับ สีเเก้ว (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   18 ส.ค. 60     18 ส.ค. 60 - 18 ส.ค. 60  
5  PS012/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายโรจนัสดถ์ ภูกองชนะ/จันทิมา   16 ส.ค. 60      
6  PS011/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายชัยวัฒน์ มีหลง/จันทิมา   16 ส.ค. 60      
7  P013/2560  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)  นางอรุณี กลิ่นผกา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
8  P012/2560  จัดซื้อวัสดุทำดอกไม้จันทน์  นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ์   15 ส.ค. 60      
9  P011/2560  จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ดอกดาวเรือง)  นายนัฐราช แสนมีมา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
10  P010/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (รายวิชาศึกษาทั่วไป)  อ.ละมุล วิเศษ/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
11  P009/2560  จัดจ้างพิมพ์คู่มือระดับบัณฑิตศึกษา  นางสาววรินญา ชื่นใจ/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
12  P008/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษารายวิชา  นายศิวณัทร ศรีโลห้อ/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
13  P007/2560  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ์   15 ส.ค. 60      
14  P006/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษาเข้าห้องสมุด  นางอรุณี กลิ่นผกา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
15  P005/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษารายวิชา  นายนัฐราช แสนมีมา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
16  PS010/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นางสาวอุบลรัตน์ ศรีเมือง/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
17  PS009/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นางสาววรนุช ไตรทิพย์/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
18  PS008/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายศตวรรษ ซุงเหล้า/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
19  PS007/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายอดิศักดิ์ อุทัยมา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
20  PS005/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายกิจจ์ฐา ธวัชรดีภิรมย์/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
21  PS004/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นางสาวสมพร เติมผล/จันทิมา   2 ส.ค. 60      
22  P004/2560  ขอจัดซื้อวัสดุประกอบการสอนรายวิชา  คุณธวัช กองสี/จันทิมา   2 ส.ค. 60      
23  P003/2560  จัดซื้อวัสดุรายวิชา  จันทิมา/นายธวัช กองสี   26 ก.ค. 60      
24  PS003/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  คุณจันทิมา/นายชัยวัฒน์ เย็นศิริ   26 ก.ค. 60      
25  PS002/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  คุณจันทิมา/น.ส.นงลักษณ์ เรืองศรี   26 ก.ค. 60     2 ส.ค. 60 - 2 ส.ค. 60   2 ส.ค. 60/จันทิมา
26  PS001/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา  คุณจันทิมา/นายภานุวัฒน์ บุญภักดี   26 ก.ค. 60     15 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60/จันทิมา
27  b003/60  ขอเเจ้งซ้อมบำรุงคุรุภัทณ์เครื่องปรับอากาศ  นายสุระ/อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง   18 ก.ค. 60      
28  P002/2560  ขอจัดซื้อ/เครื่องมือซ่อมบำรุง  คุณสุระ/คุณวิรุฬ   17 ก.ค. 60      
29  P001/2560  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก)  จันทิมา/ตรีญาภัท   6 ก.ค. 60     25 ก.ค. 60 - 25 ก.ค. 60   25 ก.ค. 60 25 ก.ค. 60/จันทิมา
30  b002/60  แจ้งซ่อมมอเตอร์แอร์  สุระ (ภูพิงศ์รับเรื่อง)   5 ก.ค. 60