หนังสือทั้งหมด

สถานะหนังสือจะแบ่งออกเป็น 3 สี ด้วยกัน
1. สีส้ม : อยู่ในระหว่างดำเนินการ 2. สีเขียว : เส็จสิ้นขบวนการ 3. สีแดง : รอการตรวจสอบ
**ถ้าสถานะช่องสุดท้ายขึ้นเป็น สีเขียว สามารถมาติดต่อรับของได้เลย
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ เลขาฝ่ายอำนวยการ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พัสดุ หัวหน้าสำนักงานเลขา เลขาคณบดี พัสดุดำเนินการ เสร็จ
1  P003/2560  จัดซื้อวัสดุรายวิชา  จันทิมา/นายธวัช กองสี   25 ก.ค. 60      
2  PS003/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  คุณจันทิมา/นายชัยวัฒน์ เย็นศิริ   25 ก.ค. 60      
3  PS002/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  คุณจันทิมา/น.ส.นงลักษณ์ เรืองศรี   25 ก.ค. 60      
4  PS001/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา  คุณจันทิมา/นายภานุวัฒน์ บุญภักดี   25 ก.ค. 60      
5  b003/60  ขอเเจ้งซ้อมบำรุงคุรุภัทณ์เครื่องปรับอากาศ  นายสุระ/อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง   18 ก.ค. 60      
6  P002/2560  ขอจัดซื้อ/เครื่องมือซ่อมบำรุง  คุณสุระ/คุณวิรุฬ   17 ก.ค. 60      
7  P001/2560  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก)  จันทิมา/ตรีญาภัท   6 ก.ค. 60     25 ก.ค. 60 - 25 ก.ค. 60   25 ก.ค. 60 25 ก.ค. 60/จันทิมา
8  b002/60  แจ้งซ่อมมอเตอร์แอร์  สุระ (ภูพิงศ์รับเรื่อง)   5 ก.ค. 60