หนังสือแจ้งเวียนนโยบายการใช้งบประมาณ (งดการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ งดการจัดทำเสื้อและของที่ระลึกฯ)  
  งดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ  
  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริการงานวิจัย  
  หนังสือแจ้งเวียนการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ  
  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2539  
  ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2556  
  หลักเกณฑ์และอัตราค่าสอน ระดับปริญญาตรี  
  หลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ระบบนอกเวลาราชการ)  
  ประกาศมมส. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและต่างประเทศ  
  ระเบียบมมส.ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือ ตำราเรียน  
  ระเบียบมมส. ว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
  ประกาศคณะฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนิสิตที่มีผลการเรียนดี ระดับป.โท ระบบในเวลาราชการ  
  แนวปฏิบัติกรณีหลักฐานการจ่ายสูญหาย  
  ประกาศ มมส. เรื่อง เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
  ระเบียบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  
  เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน  
  ค่าตอบแทนตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี  
  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  ประกาศ มมส. เรื่องเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ  
  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
  ประกาศ มมส.เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ และต่างประเทศ  
  ประกาศ มมส.เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการพิจารณาเงินวัสดุการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  
  ประกาศเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  
  ประกาศ มมส. เรื่องการเบิกค่าเช่าที่พักและพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ  
  ประกาศ มมส. เรื่องเกณฑ์การสอน ระดับปริญญาตรี  
  ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย นิสิต ป.ตรี อุตสาหกรรม  
  ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
  ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนไปราชการ  
  แจ้งเวียนแนวปฏิบัติกรณีหลักฐานการจ่ายสูญหาย  
  ประกาศเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  
 

 

 

 

Username
Password
 
 

 
         
         
งานการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3007
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th